DÒNG MAX

  • THÀNH PHẦN: Trong 1 viên 250 mg Cao hỗn hợp từ các dược liệu: Hạ khô thảo (Brunella vulgaris): 1500mg Trạch tå (Alisma plantago-aquatica): ..750mg Hòe hoa (Stypnolobium japonicum);.450mg Liên diệp (Folium lofi): 250 mg Xa tiền thảo (Plantago major): 200mg Ngọc mễ tu : …200mg Hoài sơn (Dioscored persimills). …200mg Thục địa (Radix Rehmanniae […]
  • THÀNH PHẦN: Trong 1 viên 250 mg Cao hỗn hợp từ các dược liệu: Hạ khô thảo (Brunella vulgaris): 1500mg Trạch tå (Alisma plantago-aquatica): ..750mg Hòe hoa (Stypnolobium japonicum);.450mg Liên diệp (Folium lofi): 250 mg Xa tiền thảo (Plantago major): 200mg Ngọc mễ tu : …200mg Hoài sơn (Dioscored persimills). …200mg Thục địa (Radix Rehmanniae […]
  • THÀNH PHẦN: Trong 1 viên  498 mg cao hỗn hợp tương đương với các dược liệu: Đẳng sâm (Codonopsis javanica)………… 1500mg Thần khúc (Massa medicata fermentata):700mg Vân mộc hương (Radix Saussureae lappae): 500mg Bạch truật (Atractylodes macrocephala): 500mg Cam thảo bắc (Glycyrrhyza uralensis): ….. 400mg Phục linh (Poria COCO5):  350mg Thương truật (Afractylodes lanced): 300mg […]
  • THÀNH PHẦN: Trong 1 viên  498 mg cao hỗn hợp tương đương với các dược liệu: Đẳng sâm (Codonopsis javanica)………… 1500mg Thần khúc (Massa medicata fermentata):700mg Vân mộc hương (Radix Saussureae lappae): 500mg Bạch truật (Atractylodes macrocephala): 500mg Cam thảo bắc (Glycyrrhyza uralensis): ….. 400mg Phục linh (Poria COCO5):  350mg Thương truật (Afractylodes lanced): 300mg […]
  • THÀNH PHẦN: Cho 1 viên 600 mg cao hỗn hợp từ các được liệu: Lá khôi tía ( Ardisia sylvestris) … 3000mg Chè dây(Ampelopsis cantoniensis):…..1200mg Hậu phác(Magnolia officinalis)……….600mg Vân mộc hương (Radix saussurede lappae)… 300mg Thương truật (Afractylodes lanced): 300mg Cam thảo bắc (Glycyrrhiza uralensis):..300mg Nga truật (Curcuma zedoaria): 100mg Trần bì (Citrus deliclusge) : […]
  • THÀNH PHẦN: Cho 1 viên 600 mg cao hỗn hợp từ các được liệu: Lá khôi tía ( Ardisia sylvestris) … 3000mg Chè dây(Ampelopsis cantoniensis):…..1200mg Hậu phác(Magnolia officinalis)……….600mg Vân mộc hương (Radix saussurede lappae)… 300mg Thương truật (Afractylodes lanced): 300mg Cam thảo bắc (Glycyrrhiza uralensis):..300mg Nga truật (Curcuma zedoaria): 100mg Trần bì (Citrus deliclusge) : […]
  • THÀNH PHẦN: Trong 1 viên  Đầu cá nhập Peru (12% DHA và 18% EPA) : 150mg Cao cúc hoa vàng : 60mg Cao thảo quyết minh (Cassia tora): 40mg Cao khô Việt quất (Bilberry extract); 40mg Kêm Gluconate: 30mg Cao cây sáng mắt : 20mg Chondroitin sulfate natri 80%: 10mg Vitamin B1 (Thiamin mononitrat): 2mg […]
  • THÀNH PHẦN: Trong 1 viên  Đầu cá nhập Peru (12% DHA và 18% EPA) : 150mg Cao cúc hoa vàng : 60mg Cao thảo quyết minh (Cassia tora): 40mg Cao khô Việt quất (Bilberry extract); 40mg Kêm Gluconate: 30mg Cao cây sáng mắt : 20mg Chondroitin sulfate natri 80%: 10mg Vitamin B1 (Thiamin mononitrat): 2mg […]
0916789329
 0916789329